Verkiezingsprogramma Eerste Kamer der Staten-Generaal

In Nederland is er veel wél goed geregeld en georganiseerd, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het is aan de politiek om de rol van volksvertegenwoordiger op zich te nemen en de wensen van verbetering te vertolken in de politieke arena. Wat de Pacifistisch-Socialistische Partij '92 wil bereiken is dat dit ook wordt mogelijk gemaakt en daadwerkelijk gebeurd!

Wij erkennen dat veel (of zelfs alle) beleid en wetten zijn geschreven met de beste intenties en een goede argumentatie. Wij herkennen dat de uitwerking en resultaat in de praktijk soms te veel te wensen overlaat. Er is ruimte en noodzaak voor structurele verbetering. Er is ruimte voor constructieve kritiek.

Wat wil de PSP'92 bereiken met de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal?

 1. Grondwet artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Omdat de PSP'92 vind dat iedere mens gelijk is in de ogen van de staat, die ieder mens gelijk dient te behandelen en dat de staat verantwoordelijk is om iedereen die gelijke kans te geven.
 2. Grondwet artikelen 3 en 4: "Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen (..)." Omdat dit het belangrijkste kenmerk is van een democratie: gelijk stemrecht. Actief en passief. Iedereen heeft het recht om te vertellen wat hun mening is — vrije meningsuiting (artikel 7) — en iedereen heeft het recht om gehoord te worden (artikel 5) door volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging heeft de taak om dat geluid mee te wegen in hun beleid. Respectvol houdt dit ook in dat er geen obstacels mogen zijn om het geluid van het volk te vertegenwoordigen, dat er geen beperking is in de geluiden die worden vertegenwoordigd. De "bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen" moeten opnieuw worden bekeken en de PSP'92 en Eerlijke Verkiezingen vinden dat die moeten worden afgeschaft. Het recht om volledig geïnformeerd te worden zou moeten worden toegevoegd aan de grondwet, waarmee de privileges en ethische plicht van de journalistiek, een privilege van iedereen wordt.
 3. Wetten moeten getoetst kunnen worden aan de Grondwet, maar ook aan Europese en Internationale verdragen. Een toetsing kan plaats vinden in het wetmakend proces door controle van de Eerste Kamer, maar toetsing kan ook worden afgedwongen en worden uitgevoerd door de rechtelijke macht. De PSP'92 vind het van het hoogste belang dat er altijd controle uitgevoerd kan worden en alle gebreken aan het voetlicht gesteld kunnen worden, ook met terugwerkende kracht. Het resultaat van toetsing zal zijn dat een wet "terug gestuurd wordt" naar de Tweede Kamer, waarna ze met een vernieuwend voorstel of reparatie moet komen. Dit is van hoogste belang voor een transparant bestuur.
  De eerste twee wetten die terug gestuurd moet worden zijn:
  • de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) waaruit jaarlijks bijna €20 miljoen overheidsgeld toevloeid naar de grootste politieke partijen, welke jaarlijks daaruit een (permanente) campagne voert van minimaal 3 ton per partij. Binnen verkiezingen is dit in strijd met de gelijke voet en benadeeld dit nieuwe/andere geluiden in de samenleving. Daarnaast zijn deze partijen zelf verantwoordelijk geweest voor de invulling en uitvoer van deze wet en kan dit handelen gezien worden als 'zelfverrijking'. De wet is beperkt tot het gebruik door deze partijen én alleen deze partijen.
  • de Kieswet vanwege enkele artikelen die een drempel opwerpen voor nieuwe partijen, terwijl ze zittende partijen hier van "vrij stelt" en bevoordeeld. Ook bepaald ze dat het democratisch proces ongelijk verloopt in Caribisch Nederland, onze volksvertegenwoordiging in Europa, de geborgde zetels in de waterschappen, de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer en de doorwerkende beperking van vertegenwoordigde partijen en standpunten.
 4. Onafhankelijkheid van Eerste Kamerleden behouden, houdt ook in afstand nemen en krijgen van "landelijke" machtsblokken vanuit bijvoorbeeld de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het kabinet. Als volksvertegenwoordiger ben je objectief; juist de minderheidstandpunten zijn terechte bezwaren waar (ook) rekening mee gehouden dient te worden. De belangrijkste taak van kamerleden (Eerste en ook Tweede, niet alleen die in de oppositie) is die van het controleren van de regering, pas daarna de taak om de regering (kritisch) te steunen in uitvoer van haar beleid.
 5. Pacifisme: terugdringen internationaal militair ingrijpen; Nederland zou een onafhankelijke positie moeten innemen zodat de geloofwaardigheid van het Internationaal Gerechtshof niet ter discussie gesteld kan worden door "de strijdende partijen". De veiligheidstaak zou op Europees en NAVO niveau worden gerealiseerd.
 6. Sociaal: Ieder mens in Nederland heeft recht op voedsel, onderdak en zorg. De PSP'92 is voorstander voor een onvoorwaardelijk Basis Inkomen1, op minst recht op niveau van basisvoorzieningen en ruimte om in zichzelf en anderen te investeren. Zoals onderwijs of vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het is de taak van de overheid om participatie mogelijk te maken. Er is/blijft een humaan sociaal vangnet nodig, waar iedereen gelijke toegang tot heeft. Vrije artsenkeuze en een basisverzekering zonder eigen risico horen hierbij; burgers mogen niet verplicht worden te speculeren met hun toekomstige gezondheid, maar verdienen zekerheid te krijgen.

Deze punten moeten bereikt worden om Nederland een echte democratie te durven noemen; een land dat vredig samenleeft met de landen om haar heen, evenals zorgzaam en eerlijk omgaat met haar burgers.

Motivatie voor kandidaatstelling voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal:

Naast de hierboven verwoorde doelen om na te streven in de Eerste Kamer zijn er ook 4 achterliggende argumenten om mee te doen. 

 • Kandidaatstelling is ter promotie van de Pacifistisch-Socialistische Partij '92. Om de kiesdrempel — het deel van aantal stemmen nodig om één zetel te bemachtigen — te kunnen halen, moet op z'n minst een meervoud hiervan weten dat je als partij bestaat. Mensen moeten gewezen worden op je ideologie, je programma en concrete doelen. Daarna kan iemand pas overwogen een keuze maken om op een voorheen nog voor hun onbekende partij te stemmen. De verkiezingen van 2015 zijn elk met elkaar verbonden; op 18 maart doet de PSP'92 mee aan het waterschap Rivierenland en de Provinciale Staten van Gelderland, waaruit getrapt de provinciaal verkozen volksvertegenwoordigers de Eerste Kamer kiezen.
 • Kandidaatstelling is ter promotie van de pressiegroep Eerlijke Verkiezingen (NGO). Deze vereniging zoekt naar wegen om de gebreken in onze Nederlandse democratie, vooral verkiezingen, aan de kaak te stellen en stap voor stap bespreekbaar te maken. Na bewustwording kan Nederland dan ook daadwerkelijk gaan verlangen dat er verbetering op het gebied van algehele democratie plaats gaat vinden. Die verbetering begint bij eerlijke verkiezingen en toetsbaarheid van wetten.
 • Het naar voren schuiven van onze kandidaat Sent G. Wierda als voorvechter van beide organisaties en de daar achterliggende ideologieën, met de wens om partijoverstijgend zich in te zetten voor een mooier Nederland. Eveneens krijgt de Eerste Kamer der Staten-Generaal de mogelijkheid om te verjongen.
 • Wij willen een brede maatschappelijke discussie (verder) aanzwengelen met betrekking tot onze democratie; haar definitie, bestaansrecht, invulling en uitwerking.