Reactie van de PSP’92 op de Troonrede 2014

16 september 2014

Vrede, vrijheid en veiligheid

De Troonrede begint met de aanslag op de MH-17. De PSP’92 wil benadrukken dat geweld niks oplost. We zien dat nu ook weer. Want, het geweld waardoor de MH-17 neerstortte en dat 298 onschuldige slachtoffers kostte levert alleen maar nieuw geweld op. Geweld zal nooit winstgevend zijn. De PSP’92 wil dan ook haar oproep om te werken aan vrede herhalen. Het is een oude boodschap, maar het is nog steeds een aktuele boodschap. In een wereld waarin we in vrede leven kennen wij vrijheid en veiligheid. De regering stelt dat internationale samenwerking een vaste koers vraagt. De PSP’92 vaart op de koers zoals die door de PSP al sinds 1957 is uitgedragen: een pacifistische koers dus. Hier past een verhoging van het budget voor het Ministerie van Defensie dus niet bij. Wij willen het leger inzetten voor het bieden van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Een leger dat vecht is geen leger voor vrede.

Internationale samenwerking

De ramp met de MH-17, de oorlogen in Rusland, Gaza, Syrië en zoveel meer plekken die we niet dagelijks op de televisie zien, maar ook de al jaren voortdurende economische crisis laten zien dat Nederland een land is met veel buitenland. Ons land werkt dan ook met veel staten samen op verschillende vlakken. Dat vindt de PSP’92 een goede zaak, want we bereiken meer als we het samen doen! Daar past geen extremisme of haatzaaien bij. Nederland is een open en tolerant land: een land waar we samen in willen leven.

Economische ontwikkeling

De salarissen mogen in 2015 niet op de nullijn blijven staan. Voor niemand. Gelukkig krijgen nu ook leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer gewoon een groeiend inkomen. Het leven in Nederland wordt ieder jaar duurder (we denken aan zorgkosten, huurkosten, belastingen, energiekosten, etc.) en als de inkomens en uitkeringen achterblijven bij deze groei komen mensen in financiële problemen. De PSP’92 is van mening dat mensen die uiteindelijk in de schuldsanering terechtkomen ook een flinke kostenpost zijn – financieel, maar ook menselijk. We moeten voorkomen dat huishoudens in de schulden komen en vragen dan ook om een gezamenlijk aktieplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk en van het Ministerie van Economische Zaken. Zo kunnen we de gevolgen van het grootste zorgpunt van het kabinet – werkloosheid – verzachten. Natuurlijk is arbeid het middel om economische groei te verkrijgen, maar het werk is oneerlijk verdeeld over de mensen. Het is positief dat het wordt gestimuleerd dat kleine ondernemers mensen in dienst nemen. Daarnaast vinden we de blijvende focus op de export ook goed. Echter, ons voedsel, consumptiegoederen en andere produkten kunnen wij beter dichtbij huis produceren. Dit is beter voor het milieu en onze economie.

Volksgezondheid en welzijn

De zorg is een van de primaire levensbehoeften. Echter, deze tak van de overheid is inmiddels onbetaalbaar geworden voor velen in ons land. Daarmee is de primaire levensbehoefte een blok aan het been geworden voor velen. Zij ontwijken de zorg omdat ze de rekening niet kunnen betalen. De PSP’92 vraagt zich af of het niet slimmer en beter kan in de zorg. Er is momenteel sprake van een zeer negatieve spiraal en wij maken ons hier oprecht zorgen over. De WMO zal vanaf 2015 in haar geheel door de gemeenten worden uitgevoerd. Tijdens de verhuizing blijft de winkel open. Administratieve fouten in de continuering van de zorgverlening zijn zeer onwenselijk en de overheid dient er dan ook voor te zorgen dat deze niet voorkomen, of onmiddellijk hersteld worden. Een aktieplan dient door de Minister van VWS dan ook als vangnet opgesteld te worden.

Kennis en innovatie

Er zal blijvend in onderwijs, kennis en innovatie geïnvesteerd moeten worden. Het is een goede zaak dat mensen die langdurig in de WW zitten gestimuleerd worden om weer een opleiding te gaan volgen. Het is alleen maar winst als mensen meer weten. Geschoolde mensen ontplooien zich eerder en beter en dat is goed voor ons land. Randvoorzieningen als een OV-jaarkaart zijn hierbij van belang. De discriminatie naar de minderjarigen en de MBO’er rond de verstrekking van de OV-jaarkaart wordt terecht opgeheven. Als jongeren met het openbaar vervoer leren gaan kopen zij wellicht ook geen auto.

Infrastructuur

De PSP’92 is van opvatting dat het een goede zaak is dat er weer extra aandacht aan onze Waterstaat wordt gegeven. Het verschijnen van het Deltaprogramma is daar een goed teken van. De watersnood van 1953, maar ook van 1993 en 1995 herinnert ons er aan dat Nederland voor een groot deel onder water ligt. De Omgevingswet zal er voor zorgen dat er sneller gebouwd kan worden. Nu zijn procedures geen doel, maar vaak een middel om beslissingen goed te overwegen. Wij bepleiten een blijvende goede inspraak voor alle inwoners in ons land.

Europa

De Nederlandse regering zet in op begrotingsdiscipline en structuurversterking. Wij willen daar graag export en open grenzen aan toevoegen. Voor de PSP’92 is het niet meer de vraag of we een Europa wensen, maar welk Europa we wensen. Voor ons is dat helder: wij willen een ander Europa. Eerlijkheid is hier een van onze kernbegrippen en niet alleen bij arbeidsvraagstukken.

Het huishoudboekje van de fam. Nederland

Het begrotingstekort is teruggebracht tot 2,2 %. Nog steeds is dit een fors bedrag, maar de PSP’92 wil dat er voorzieningen zijn voor mensen die het nodig hebben. De belastingen kunnen ook niet voor de rijkeren worden verhoogd, omdat zij anders naar de bekende belastingparadijzen verhuizen. Toch vindt de PSP’92 dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Het begrotingstekort en de nationale schuld zullen uiteindelijk ooit terugbetaald moeten worden. We mogen onze kleinkinderen in de toekomst daar niet mee opzadelen. Een sociale herziening van het belastingstelsel kan hier een stevige impuls bij brengen.

Wat wij missen

De PSP’92 mist een aantal onderwerpen in de Troonrede, zoals het klimaat, duurzaamheid, natuur en vernieuwingen in de democratie. We hopen dat wij hierover in de Miljoenennota en in de begroting meer over terug kunnen vinden. Wij missen het idee van ‘eerlijk delen’, van ‘wereldvrede’ en van de ‘duurzame wereld’ in deze Troonrede. Belangrijke zaken voor de Pacifistisch-Socialistische Partij ’92.

16 september 2014, Ramon Barends