MILJOENENNOTA 2014

Onze reactie op de kabinetsplannen voor 2014

18 september 2013

Inleiding

De PSP’92 wil graag haar reactie geven op de door Koning Willem-Alexander voorgelezen Troonrede en de door Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, gepresenteerde Rijksbegroting en Miljoenennota. De PSP’92 wil deze documenten met klem afwijzen.

Nederland staat voor uitdagingen die vragen om een structurele aanpak. Enerzijds kampt Nederland nog met de gevolgen van de bankencrisis en eurocrisis. Anderzijds is er in onze eigen financiële huishouding een aantal structurele onevenwichtigheden dat aangepakt moet worden.
Al bij de start van het kabinet was duidelijk dat er geen gemakkelijke weg uit de crisis zou zijn. Met oog voor de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders kiezen we ervoor om de problemen niet door te schuiven, maar aan te pakken. In deze eerste Miljoenennota van het kabinet Rutte-Asscher wordt verder invulling gegeven aan de afspraken uit het regeerakkoord.

Het is – dat zijn we met het kabinet eens – geen gemakkelijke weg uit de crisis. Maar we moeten dan toch eerst beseffen hoe Nederland in deze crisis terecht is gekomen. Nederland is al jaren in de handen van het liberale kapitalisme. De VVD zit met een enkele onderbreking in de regering sinds 1977. Toen het meest linkse kabinet ooit (PvdA, D66, PPR en CDA) stopte met regeren was er een goed huishoudboekje in Nederland. Wiegel, Bolkestein, Voorhoeve, Zalm... zij zijn degenen die Nederland stelselmatig in de crisis hebben geholpen. Onder Paars-I, een kabinet met een meerderheid voor sociale partijen, leek Nederland gezond. De periode met de LPF, CDA, VVD, PVV en SGP aan het roer heeft veel kapot gemaakt: niet alleen financieel overigens, maar ook in het gevoel van mensen. Het kan en het moet anders: het moet vreedzamer en het moet socialer in deze wereld. De PSP’92 wil daarom deze reactie als een redelijk alternatief presenteren.

Eerlijk delen: dat is ons uitgangspunt. De bankencrisis moet niet op het bordje komen van de burger. Eerst hebben de burgers de hoge salarissen betaalt van de bankenbobo’s en nu kan diezelfde burger de rekening van het wanbeleid ook nog gaan betalen. De PSP’92 is van mening dat de overheid meer touwtjes terug moet pakken om weer belangrijke zaken zelf te regelen. Al die privatiseringen hebben ons niks opgeleverd en de overheid heeft nergens meer echt grip op!

Perspectief op duurzaam herstel

Bezuinigen op de zwakkeren in de samenleving is niet verstandig, maar we zien dat dit kabinet het toch doet. Rutte en Samsom geven aan dat mensen positief moeten zijn en de economie moeten stimuleren. Mensen hebben het geld niet om uit te geven. Mensen zijn zuinig omdat ze dat moeten. Halbe Zijlstra stelt dat iedereen het zal gaan merken dat er bezuinigd wordt. Dat betekent ook dat mensen die weinig hebben ook weer moeten inleveren en dat kan niet in onze ogen.

De zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag worden samengevoegd tot een lagere huishoudentoeslag. Het is overduidelijk dat de minima dus gekort worden. De PSP’92 vindt dit natuurlijk geen goede maatregel, omdat minima deze toeslagen nodig hebben om de steeds duurder wordende kosten te dekken. De huren werden al met 4% verhoogd per 1 juli van dit jaar. De inflatie zorgt er voor dat alles duurder wordt. De BTW-verhoging en de verhoging van de accijnzen zorgen er voor dat boodschappen en het dagelijkse leven duurder worden. De inkomens en uitkeringen gaan echter er op achteruit.

Werken aan duurzaam herstel van de economie, de begroting in een verstandig tempo op orde brengen en steeds het belang van een evenwichtige inkomensverdeling scherp voor ogen houden. Op die drie pijlers is deze Miljoenennota gebouwd. In de wetenschap dat het herstel nog een forse inspanning van eenieder zal vragen, werkt het kabinet aan een nieuw perspectief. Gegeven de omvang van de opdracht waar we voor staan, blijft het kabinet inzetten op brede steun. In het belang van Nederland.

De PSP’92 deelt het streven van dit kabinet naar een duurzaam herstel van de economie waarbij de begroting ook op orde gebracht. Het kabinet stelt dat de inkomens evenwichtig worden verdeeld, maar hier willen wij extra aandacht voor vragen bij het landsbestuur. Wij denken dat het evenwicht zoek is.

De EU heeft veel gebracht, zeker op het gebied van vrede. De PSP’92 is daar blij mee. De EU brengt ook plichten met zich mee, zoals het SGP waar afspraken zijn gemaakt over de maximale hoogte van het begrotingstekort. Het is goed om met elkaar te werken aan een solide begroting – ook in Europees verband – maar we moeten hier wel mede letten op een degelijke solide sociale infrastructuur. Wij hebben liever een sociale samenleving waarin iedereen kapitaalkrachtig genoeg is, dan dat we de Europese SGP-norm behalen. Dat is een keuze die het kabinet kennelijk niet met ons deelt. In de komende jaren blijven we rond die 3% zweven.

Het volledig uitstellen van maatregelen is geen serieuze optie. Burgers weten dat er maatregelen genomen moeten worden en zullen pas weer vertrouwen krijgen als ze zien dat de noodzakelijke aanpassingen zijn genomen.

Burgers geven hun geld niet uit, omdat ze het spaarzame geld wat zij over hebben aan de kant zetten voor wanneer zij het hard nodig hebben. Het vertrouwen om nu grote uitgaven te doen ontbreekt bij consumenten.

Minder schuld, meer groei

Meer mensen hebben moeite om rond te komen en komen in de problemen met betalingen. Tussen 2008 en 2011 is het aandeel huishoudens met een laag inkomen dat een betalingsachterstand heeft verdubbeld van 8 naar 16 procent.

'Minder schuld, meer groei' slaat voor het kabinet op de overheid, maar als wij het bovenstaande citaat lezen willen wij het eerder laten slaan op de minima. Het is schokkend om te constateren dat de minima steeds meer financiële problemen heeft. Er moet aktie ondernomen worden om dit te veranderen.

Hoofdlijnen

De PSP’92 wil nog op een aantal concrete maatregelen ingaan:

  • De minima krijgen weer een extra regeling voor een tegemoetkoming. Deze zal via de gemeente lopen. De PSP’92 is blij met de tegemoetkoming, maar niet met het feit dat er weer een regeling bij komt – ditmaal bij de gemeente – want wij vrezen voor niet-gebruik en administratieve en ambtelijke rompslomp. Er had toch ook eenvoudig gekozen kunnen worden voor het verhogen van de uitkeringen.
  • De huren zullen 1,5% tot 4% stijgen, afgezien van de inflatie en afhankelijk van het inkomen. De lagere inkomens worden gecompenseerd middels een hogere huurtoeslag. Deze compensatie zal niet geheel de stijging dekken. We zien dus weer de lagere inkomensgroepen achteruit gaan. Weliswaar minder erg dan de andere inkomensgroepen, maar in absolute zin dus wel.
  • De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden niet aangepast aan de inflatie. De kinderbijslag voor kinderen boven de 12 wordt vanaf 2014 geleidelijk met 30% gekort. Voor minima is dit een forse aanslag op het budget. De PSP’92 is voorstander van het korten van de kinderbijslag voor de hogere inkomens door deze toelage inkomensafhankelijk te maken. Dat is echte solidariteit.
  • De schoolboeken zijn niet meer gratis, maar kosten voortaan per kind maximaal € 75 in het Voortgezet Onderwijs. Met de korting op de kinderbijslag voor kinderen in diezelfde groep dus een dubbele aanslag op de inkomsten!

Conclusie

De PSP’92 komt tot de conclusie de Rijksbegroting af te wijzen.