Inspraak bij commissie Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen van de Provincie Gelderland

Voorzitter,

Namens de PSP’92 Rivierenland breng ik hier mondeling de brief over het Water Beheer Plan (WBP) weer even naar het voetlicht. Water is belangrijk. Samenwerken en een eenduidig beleid ook. Dit brengt mij direct naar de provincie Gelderland.

Afgelopen jaar ben ik in de voorbereiding naar de aanstaande waterschapsverkiezingen en de provinciale verkiezingen mij gaan inlezen in alles dat met Water te maken heeft. Heel veel over een belangrijk onderwerp, maar ook een onderwerp dat vaak ondergesneeuwd wordt door alle andere onderwerpen die bijvoorbeeld de provincie behandeld.

Wat mij het meest heeft opgevallen is dat er (op z’n minst) in de communicatie naar buiten bijna niet wordt gesproken over de samenwerking. Het waterschap Rivierenland heeft haar eigen projecten. De provincie Gelderland weer de hare, zoals WaalWeelde.

Het is mijn mening en die van de PSP’92 dat het van belang is dat de burger bij wie ze moet zijn. Gaat het over water – voor burgers is al het water gewoon water – dan moet je bij één instantie kunnen aankloppen en geholpen worden. Het waterschap lijkt dan erg voor de handliggend… Terwijl er ook zoveel door de provincie wordt opgepakt, gedaan, uitgevoerd. We hebben ook nog het Rijk en zo nu en dan de gemeenten. Mijn verzoek: treed meer gezamenlijk naar buiten, of wees duidelijk wie wat doet en waarom die taakverdeling is gemaakt.

De provincie Gelderland is van zeer groot belang voor het waterschap Rivierenland. Deze provincie mag bijvoorbeeld ter discussie stellen hoeveel geborgde zetels er zijn. Deze provincie geeft het waterschap bestaansrecht… of ontneemt het.

Voor de PSP’92 Rivierenland staat die integrale en volledige water-aanpak centraal. Het gaat om Waterveiligheid: geen wateroverlast, ruimtelijke ordening, calamiteitenmanagement en bestrijding van ongedierte. Het gaat om Watersystemen:  hoe gebruiken wij ons water? Nemen gemeenten ook hun verantwoordelijkheid, zoals Nijmegen die nog altijd werkt met een Waterplan uit 2001. Het gaat om Waterzuivering: Rioolonderhoud, afvalwater en de garantie dat het water van de goede kwaliteit blijft, overal in de ketens.

Een mooie quote: “Water bestaat voor 80% uit Mensen”. Het gaat vooral om de Watermensen: Recreatie, van sportvisserij tot roeien en wandelaars; Hoe wij omgaan met landschappelijke en cultuurhistorische waarden. En om de Waterpartners: samenwerking met andere provincies, gemeenten, Rijk en natuurlijk de waterschappen is het belangrijkste wat achter de schermen gebeurd.

Uiteindelijk gaat het om de Waterkeuzes: Wie vertegenwoordigd de burger op de meest democratische manier met het grootste enthousiasme om meer te doen met water. Meer dan er wettelijk wordt verwacht. Meer inzet om duurzaam aan een toekomst te werken en een leefomgeving waar wij allemaal – en volgende generaties – van kunnen blijven genieten.

Voorzitter, ons enthousiasme is groot. Water moet goed en eenduidig worden aangepakt. Wij – de PSP’92 – vragen daarvoor de samenwerking van alle partners, vooral ook die van de provincie Gelderland. Wij gaan graag het gesprek met u aan.

14 januari, inspraak ROW, PSP’92 Rivierenland, Sent G. Wierda